ALKALOID – rezultati rada za period januar-mart 2024. godine

ALKALOID beleži rast konsolidovane prodaje od 13%, u vrednosti od 79,9 miliona evra, konsolidovanog neto profita od 7,8 miliona evra i investicija od 4,8 miliona evra, u periodu januar-mart 2024.

Ukupna konsolidovana prodaja ALKALOIDA AD Skoplje u prvom kvartalu 2024. godine dostigla je 79,9 miliona evra, što je za 13% više u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Konsolidovana prodaja ostvarena na domaćem tržištu je povećana za 11%, a ukupni konsolidovani izvoz kompanije je povećan za 14%. Od ukupne konsolidovane prodaje, 27% je ostvareno u Severnoj Makedoniji, dok je 73% ostvareno na inostranim tržištima. Gledano prema regionima, u zemljama Jugoistočne Evrope ostvareno je 26%, u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA) ostvareno je 24%, u zemljama Istočne Evrope (ZND, UKR...) ostvareno je 22%, a na ostalim tržištima je ostvareno 1% ukupne konsolidovane prodaje.

Najveći porast kod najvećih izvoznih tržišta, u poređenju sa prethodnom godinom, beleži prodaja ostvarena u Velikoj Britaniji, u iznosu od 1,9 miliona evra, koja je povećana 4 puta; zatim u Gruziji, gde je prodaja povećana 3 puta, kao i u Ukrajini, gde je povećana 2,5 puta. Slede prodaja u Mađarskoj (rast od 65%), Rumuniji (rast od 27 %), Albaniji (rast od 27%), Poljskoj (rast od 20%), Italiji (rast od 12%), Hrvatskoj (rast od 11%), Jermeniji (rast od 10%), Sloveniji (rast od 10%), Grčkoj (rast od 10%), itd.

Gledano sa aspekta grupe proizvoda, u strukturi ukupne konsolidovane prodaje najveće učešće imaju proizvodi iz segmenta farmacija, i to 91%, dok segment hemija, kozmetika i bilje učestvuju sa 9%. Od farmaceutskih proizvoda najveći udeo u ukupnoj prodaji imaju antibiotici sa 31%, preparati ОTC sa 19%, kardiološki preparati sa 12%, neurološki preparati sa 11% ukupne konsolidovane prodaje, itd.

Tokom 2024. godine, u smislu posvećenosti stalnoj modernizaciji i proširenju proizvodnih kapaciteta, obima proizvodnje i asortimana, ALKALOID AD Skoplje je kompletirao realizaciju svog najvećeg investicionog poduhvata u poslednje dve decenije – novog pogona za proizvodnju čvrstih farmaceutskih preparata Tabletno odeljenje 2.0 sa pratećim tehničkim prostorijama. Novi tehničko-tehnološki kapacitet čiji cilj je više nego duplo povećanje obima i veća fleksibilnost u proizvodnji čvrstih farmaceutskih preparata, obuhvata površinu od 6.200 m2 (proizvodne i tehničke prostorije), za koji je ALKALOID uložio ukupno 19,4 miliona evra. Ukupne investicije u osnovnim sredstvima u periodu januar-mart 2024. godine iznose 4,8 miliona evra.

ALKALOID je tokom prethodnih godina započeo proces redizajniranja postojećih generečkih farmaceutskih proizvoda novim indikacijama, s ciljem kreiranja lekova sa dodatom vrednošću koji omogućavaju tretiranje i zadovoljavanje potreba individualnih ili specifičnih grupa pacijenata. Strateške investicije u modernizaciju proizvodnog portfolija dovele su do uspešnog razvoja prvog patentiranog leka sa dodatom vrednošću kompanije ALKALOID, koji je namenjen pre svega tretmanu refluksnog ezofagitisa i gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB). Lekovi prvog izbora u tretmanu refluksnog ezofagitisa i GERB su tzv. inhibitori protonske pumpe, grupa u koju spada i Omeprazol, koji su najčešće dostupni u obliku gastrorezistentnih tableta i kapsula, kao i praška za rastvaranje. Prvi put u istoriji, ALKALOID je razvio tečni oblik leka Omeprazol, spreman za upotrebu.

Za peroralni rastvor Omeprazol ALKALOID je dobio prvi internacionalni paket za lek sa dodatom vrednošću (Value Added Medicine – VAM), a prva odobrenja za puštanje u promet ovog inovativnog leka već su dodeljena za makedonsko tržište i za tržište Ujedinjenog Kraljevstva. U toku su registracione procedure u zemljama Evrope i tržišta Evropske unije, pri čemu se očekuje dobijanje odobrenja za puštanje leka u promet i njegovo lansiranje na navedenim tržištima.

Konsolidovani profit pre finansijskih troškova, poreza i amortizacije (EBITDA) je prešao 13 miliona evra i beleži rast od 6%, dok je konsolidovani neto prihod u iznosu od 7,8 miliona evra povećan za 9%.

Grupacija ALKALOID broji 2.910 zaposlenih, od kojih je 2.215 iz Severne Makedonije, a 695 su zaposleni u kapitalno povezanim društvima u inostranstvu.

Cena akcije ALKALOID AD Skoplje na zvaničnom tržištu Makedonske berze za hartije od vrednosti u periodu januar-mart 2024. godine se kretala od 295 do 340 evra, odnosno prosečno 319 evra po akciji. Dana 31.03.2024. tržišna kapitalizacija kompanije je iznosila 475 miliona evra.

Dana 1. aprila 2024. Skupština akcionara ALKALOIDA AD Skoplje je usvojila Odluku o isplati dividende za 2023. godine u iznosu od 8,78 EUR bruto, odnosno 7,90 EUR neto po akciji, što u odnosu na isplaćenu dividendu po akciji za prethodnu godinu od 7,97 EUR bruto, odnosno 7,17 ЕUR neto, predstavlja povećanje od 10,2%. Za isplatu dividende i personalnog poreza na lični dohodak kompanija će izdvojiti oko 12,6 miliona EUR.