Alkaloid rezultati poslovanja za 2023. godinu

ALKALOID u 2023. godini sa konsolidovanom prodajom od 268,3 miliona evra, neto dobitkom od 25,6 miliona evra i investicijama od 28,3 miliona evra.  

Ukupna konsolidovana prodaja ALKALOIDA AD Skoplje za 2023. godinu dostigla je 268,3 miliona EUR, što je za 16% više u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Konsolidovana prodaja ostvarena na domaćem tržištu uvećana je za 13%, a ukupni konsolidovani izvoz kompanije je uvećan za 17%. Od ukupne konsolidovane prodaje 31% je ostvareno na tržištu Severne Makedonije, dok je 69% ostvareno na inostranim tržištima. Posmatrano po regionima, u zemljama Jugoistočne Evrope ostvareno je 29%, u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA) 22%, u zemljama Istočne Evrope (ZND, UKR...)  17%, a na ostalim tržištima ostvaren je 1% ukupne konsolidovane prodaje.

Najveći porast kod većih izvoznih tržišta, u poređenju sa prošlom godinom, beleži prodaja ostvarena u Kanadi, koja je uvećena 62 puta; zatim prodaja u Italiji koja je uvećana 35 puta;  u Južnoj Africi 5 puta; Čileu 4 puta, kao i u Češkoj i Velikoj Britaniji gde je prodaja uvećana više nego duplo. Sledi prodaja u Mongoliji sa rastom od 87%, Jermeniji (rast od 69%), Rumuniji (rast od 66%), Albaniji (rast od 33%), Ukrajini (rast od 26%), Bugarskoj (rast od 15%), itd.

Posmatrano prema grupama proizvoda, u strukturi ukupne konsolidovane prodaje najveće učešće zauzimaju proizvodi iz segmenta farmacija, i to 90%, dok segmenti hemija, kozmetika i bilje učestvuju sa 10%. Od farmaceutskih proizvoda veći udeo u ukupnoj prodaji imaju antibiotici sa 27%, OTC preparati sa 19%, neurološki preparati sa 12%, kardiološki preparati sa 12% ukupne konsolidovane prodaje, itd.  

Ukupna ulaganja u osnovna sredstva u 2023. godini iznose 28,3 miliona EUR i u poređenju sa ostvarenim u 2022. godine beleže rast od 18%. Ovakvo povećanje investicija je zahvaljujući najvećem investicionom projektu ALKALOIDA u poslednjih 20 godina – novi proizvodni pogon za proizvodnju čvrstih oblika 2 – čime se kapaciteti za proizvodnju čvrstih oblika povećavaju više nego duplo.

Konsolidovani dobitak pre finansijskih troškova, poreza i amortizacije (EBDITDA) dostigao je 44,7 miliona EUR i beleži rast od 8 %, dok je konsolidovani neto dobitak u iznosu od 25,6 miliona EUR takođe uvećan za 8%.

Grupacija ALKALOID broji 2.843 zaposlena, od kojih je 2.155 u Severnoj Makedoniji, a 688 su zaposleni u kapitalno povezanim društvima van zemlje.

Cena akcije ALKALOIDA AD Skoplje na zvaničnom tržištu Makedonske berze za hartije od vrednosti u 2023. godini se kretala od 280 do 300 EUR ili prosečno oko 290 EUR po akciji. Dana 31.12.2023. godine tržišna kapitalizacija kompanije iznosila je preko 422,5 miliona EUR.

Upravni odbor ALKALOIDA AD Skoplje je doneo Predlog-Odluku kojom predlaže Skupštini akcionara isplatu dividende za 2023. godinu u iznosu od 8,78 EUR bruto, odnosno 7,90 EUR neto po akciji, što je u odnosu na isplaćenu dividendu po akciji za prethodnu godinu od 7,97 EUR bruto, odnosno 7,17 EUR neto, povećanje od  10,2%. Za isplatu dividende i personalnog poreza na lični dohodak kompanija će izdvojiti oko 12,6 miliona EUR.